GRĄŽINIMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės („Grąžinimo taisyklės“) yra taikomos prekėms, kurias UAB „Altegra“, juridinio asmens kodas 302508502, buveinės adresas Draugystės g. 15, LT-51226 Kaunas, Lietuva, tel. +370 613 36255, el. paštas info@altegra.lt  („Altegra“), parduoda vartotojams („Klientams“).

1.2. Altegra šiuo dokumentu išdėsto informaciją, privalomą pateikti Klientui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.3. Kokybiškų prekių keitimas traktuojamas kaip kokybiškos prekės grąžinimas ir kitos prekės įsigijimas, t. y. keičiant pirminę kokybišką prekę į kitą prekę reikia vadovautis šiose Grąžinimo taisyklėse nurodytomis prekių grąžinimo sąlygomis.

2. Kokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka

2.1. Klientas gali grąžinti kokybišką prekę ir/ar pakeisti ją analogiška ar kita preke arba atgauti už prekę sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos (jei atitinkamame Klientui pateiktame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis).

2.1.1. Įsigijus prekes Altegra parduotuvėje, išimtinais atvejais Klientas gali grąžinti, o Altegra - geranoriškai priimti nenaudotas ir neišpakuotas kokybiškas prekes, išskyrus prekes, kurios buvo gamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant jas individualiems kliento poreikiams  per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo jų pristatymo dienos. Grąžinama kokybiška prekė turi būti nenaudota ir neišpakuota.

2.1.2. Įsigijus prekes Altegra internetinėje parduotuvėje www.altegra.ltKlientas turi teisę grąžinti nenaudotą ir neišpakuotą kokybišką prekę, išskyrus prekę, kuri buvo pagaminta pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant ją individualiems kliento poreikiams, per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo jos pristatymo dienos. Grąžinama kokybiška prekė turi būti nenaudota ir neišpakuota.

2.1.3. Altegra nekeičia ir nepriima grąžinamų naudotų ir išpakuotų kokybiškų prekių, taip pat kokybiškų prekių, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant jas individualiems kliento poreikiams.

2.2. Pinigų grąžinimo ir/ar prekės pakeitimo garantija Klientas gali pasinaudoti, jeigu prekės nebuvo naudojamos ir yra neišpakuotos. Grąžinamos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, išsaugotos jų vartojamosios savybės ir Klientas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš Altegros.

2.3. Grąžindamas kokybišką prekę, Klientas sutinka, kad grąžinta prekė dar kartą būtų įvertinama Altegros atstovų. Įvertinus ir nustačius, kad grąžinama kokybiška prekė atitinka šiose Grąžinimo taisyklėse keliamus reikalavimus, pinigai grąžinami per 14 d. nuo prekės paėmimo ar pristatymo į bet kurią prekybos vietą dienos. Prekei neatitikus šiose Grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Klientui atgal. Altegra nedelsiant turi susisiekti su Klientu jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Klientui. Jei grąžinama prekė neatitinka šiose Grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, o Klientas atsisako priimti grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Klientui dėl nuo Altegros nepriklausančių priežasčių, Altegra saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Altegros susisiekimo su Klientu dėl prekės perdavimo būdo dienos.

2.4. Grąžinamos nenaudotos ir neišpakuotos kokybiškos prekės privalo atitikti šiuos reikalavimus:

2.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje nepažeistoje pakuotėje;

2.4.2. Grąžinama prekė turi būti Kliento nesugadinta, turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės, prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo Kliento gauta;

2.4.3. Grąžinama prekė turi būti Kliento nenaudota;

2.4.4. Grąžinama prekė nepatenka į Pirkimo – pardavimo sutarties Kliento teisių punktą, t.y., prekė, kuri buvo pagaminta pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant ją individualiems kliento poreikiams, yra negrąžintina.

2.5. Grąžinant prekę, užpildomas Prekių grąžinimo aktas, kuris pateikiamas pardavėjui kartu su grąžinama preke.

2.6. Prie Prekių grąžinimo akto pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš Altegros patvirtinantis dokumentas (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita). Jeigu Klientas prekės pirkimo–pardavimo dokumento nepateikia, prekė keičiama arba vykdomi kiti Prekių grąžinimo akte nurodyti Kliento reikalavimai tik Altegrai sutikus.

2.7. Visi skundai gali būti teikiami UAB „Altegra“ elektroniniu paštu info@altegra.lt, telefono numeriu +370 613 36255, arba raštu UAB „Altegra“, Draugystės g. 15, LT-51226 Kaunas, Lietuva. Altegra turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti kitokie terminai. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Klientui pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Kliento nurodytu adresu. 

3. Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos ir tvarka

3.1. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Klientas turi LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11) nustatytas teises.

3.2. Prekės komercinės garantijos terminas ir jos taikymo sąlygos yra nurodytos prekės instrukcijoje, kurią Klientas gauna kartu su preke, ar kitame atskirame dokumente (Garantiniame rašte), pridėtame prie prekės. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės pristatymo dienos.

3.3. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis tai prekei nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės pirminės pristatymo datos. Laikotarpis, kurio metu Klientas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.

3.4. Vykdant prekės(-ių) pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento užsakymo priėmimo dienos, jeigu Klientas ir Altegra susitarė ir numatė kitaip.